ADDRESS:
222201, 125 Sovetskaya str.,
Smolevichi, Minsk Oblast.
Phone: +375 (1776) 4-42-91 (hotline number)
Fax: +375 (1776) 2-76-33
E-MAIL: isp@smolevichi.gov.by

Chairman
of Smolevichi Region
Executive Committee
Andrew Ratomski
«I`m glad to welcom
you on the official web-site
of Smolevichi Region
Executive Committee....»
© SMOLEVICHI REGION EXECUTIVE COMMITTEE, 2008-2022
SITE DEVELOPMENT - UE «MINSKAYA VOLNA» | INFORMATION SUPPORT logo MINSK REGIONAL INFORMATIONAL COMPUTING CENTER